Epikriser

Vi tilstreber å holde fastlege informert om relevante resultater fra diagnostikk, videre utredning, behandlingsforløp og sykemeldinger. Spesielt dersom pasienten har vedvarende og tilbakevendende tilstander, eller akutte plager av betydelig karakter.

Henvisninger

Vi henviser pasienten til fastlege eller spesialisthelsetjeneste ved behov for videre utredning, eller tilstander som ikke trygt kan behandles ved klinikken. Ved behov for øyeblikkelig hjelp sender vi pasient til legevakt eller ringer ambulanse.

Samarbeid

Vi tilstreber hele tiden et godt samarbeid med fastleger og fysioterapeuter.

Les fastlege i Oslo Anders Sørfonden’s innlegg om samarbeid med kiropraktor her: http://bevegelsesloftet.no/2016/02/09/lege-kiropraktor-sant

Profesjoner ved Ås Helse

Statsautorisert helseprofesjon med primærkontaktrettigheter for muskel og skjelett.

 • Utdannet til å diagnostisere og behandle muskel- og skjelettpasienter. Bruker primært L-diagnoser (ICPC).
 • Forholder seg til allmenne retningslinjer og er underlagt helsepersonelloven.
 • Tilgang til å sykemelde pasientene direkte ved behov. Følger helsedirektoratets sykmelderveileder.
 • Tilgang til å rekvirere billeddiagnostikk, MR/CT/RTG/Ultralyd.
 • Tilgang til direkte henvisninger til spesialisthelsetjenesten – f.eks. revmatolog og ortoped.
 • Tilgang til direkte akuttinnleggelser sykehus – f.eks. droppfot innen 24 timer, cauda equina syndrom etc.
 • Fem års universitetsutdannelse og ett år turnus i grunnutdannelse.
 • Behandler ved manuelle mobiliseringsteknikker for ledd, rettledning ergonomi og treningsterapi / hjemmeøvelser.

 

Behandling ut over muskel og skjelettplager

Vi behandler krystallsyke (BPPV).

 • Alle bueganger (Bakre, horisontale, fremre) og varianter (også kombinasjoner av canalolithiasis samt cupolithiasis) utredes og behandles.
 • I de fleste tilfeller rask bedring.
 • Kort ventetid.
 • Avlastning for ØNH / øvrig spesialisthelsetjeneste.
 • Ved funn ut over det normale for BPPV ved nevrologisk undersøkelse henvsises pasient videre til nevrolog/ØNH (eller relevant spesialist) og fastlege informeres.
 • En sjelden gang ved kompliserte varianter må pasient henvises til spesialist for instrumentassistert reposisjonering.
 • Spenningshodepine / Nakkehodepine

Migrene

 • Migrenen i seg selv kan ikke kureres, men ved kontroll av triggere kan man som regel få ned intensitet, frekvens og varighet av anfall.
 • Her behandles nakkeplager som trigger for migreneanfall.
 • Pasient informeres også rundt kostholdstriggere, stressmestring og får et tilpasset treningsprogam med  relevante hjemmeøvelser.

Eksempel på utredning for plage hos Kiropraktor

Gangen i en undersøkelse – kne:

Ved førstegangskonsultasjon settes det av 45-60 minutter for anamnese, undersøkelse og behandling. Et lite innblikk i hva som blir gjennomgått kan fåes ved å gå gjennom gangen i utredning av f.eks. kneplager.

Generell Anamnese:

 • Hovedproblem
 • Årsak/start/forløp
 • Karakter/VAS
 • Tidligere episoder/tidl behandling
 • Forverrende faktorer
 • Forbedrende faktorer
 • Sykehistorie/medisiner: hp/svimmelhet. Ufrivillig vekttap eller feber
 • Andre/tidligere NMS plager
 • Traume/skader
 • Jobb
 • Aktivitet
 • Familie historie/Helsemål/Systemer

Ortopedisk undersøkelse kne:

 • Observasjon – Generell tilstand
 • Gange – Bevegelsesmønster veg gange
 • AROM – Aktivt bevegelsesutslag
 • Thesally’s Prøve – Menisk skade / patologi
 • Patellar ballotment – Ødem
 • PROM – Passivt bevegelsesutslag
 • RROM – Motståtte bevegelser
 • Posterior sag – Ligamentskader PCL / Ustabilitet posterior
 • Valgus/varus stress – Ligamentskader laterale collaterale ligamenter
 • Lachman’s prøve – Ligamentskader ACL
 • Skuffetest – Ligamentskader ACL/PCL
 • Patellar grind prøve – Patellofemoralt smertesyndrom
 • Videre ligamenttester ved behov / mistanke om skade f.eks. Slocum’s
 • McMurray’s (M&L)- Menisk skade / patologi
 • Bounce home test – Menisk / patologi
 • Palpasjon av alle strukturer og bløtvev.
 • Ut over dette vil ankel, hofte og bekkenfunksjon utredes slik at disse kan utelukkes som belastende faktorer.
 • Flere tester og undersøkelser ved behov dersom dette er indisert.

Gjennomgang med pasient

 • Eventuelle behov for videre utredning – Herunder henvisning til billeddiagnostikk eller spesialisthelsetjeneste.
 • Diagnose og prognose.
 • Avdramatisering av smerter der disse ikke er farlige, samt gjennomgang av faktiske hensyn som må tas ut fra gitt diagnose.
 • Forventet behandlingsforløp.
 • Pasientens ønsker og forventninger rundt behandling og plager.

Behandling

 • Intervensjoner velges ut fra symptomer og diagnose.
 • I de fleste tilfeller hjemmeøvelser om dette er forsvarlig for pasient å utføre på egenhånd.
 • Henvisning til fysioterapi om opptrening må gjøres under oppsyn.
 • Henvisning til spesialisthelsetjeneste ved behov.
 • Ved intraktable smerter eller risiko i forbindelse med arbeidsoppgaver sykemeldes pasient etter gjeldende retningslinjer i helsedirektoratets sykmelderveileder.

Gangen i en undersøkelse – svimmelhet:

Ved førstegangskonsultasjon settes det av 45-60 minutter for anamnese, undersøkelse og behandling. Følgende gjennomgang vil gi et lite innblikk i hva som blir gjennomgått ved en tilpasset nevrologisk undersøkelse (f.eks. svimmelhet, hodepine, mistanke om behov for videre utredning).

Hovedfokus ved svimmelhetsundersøkelse er å skille mellom diagnoser der vi kan hjelpe pasienten og diagnoser som krever andre tiltak.

 • Krystallsyke  og cervikogen svimmelhet. Dette er de eneste pasientene som behandles hos oss, alle andre henvises videre.
 • Svimmelhetsplager som trolig går over av seg selv gis informasjon om symptomer og trolig forløp (f.eks vestibulær nevritt).
 • Plager som bør håndteres hos fastlege henvises dit (f.eks. mistanke om mildere blodtrykksforandringer og jernmangel).
 • Mer alvorlige diagnoser som trenger utredning i spesialisthelsetjeneste henvises direkte (f.eks. ved mistanke om infarkt som PICA).
 • Pasient som trenger øyeblikkelig hjelp sendes til sykehus – transportmetode etter grad av hast (f.eks. problemer med pacemaker).

Generell Anamnese:

 • Hovedproblem
 • Debut/omstendigheter/forløp
 • Øvrige nevrologiske symptomner – spesielt kranienerver
 • Vertigo/Nærsynkope/Angstsymptomer/Bevegelsesforstyrrelse
 • Tidsforløp (Konstant – perioder – anfall (varighet, hyppighet, symptomfrie intervaller, progredierende/i bedring)
 • Tidligere episoder/tidl behandling
 • Ledsagende symptomer (Smerter i hode/bryst/kjeve/ve arm/nakke/øre, palpitasjoner, synkopetendens eller nærsynkope, hørselstap, øresus, trykk i øret (sideforskjell), kvalme og/eller brekninger, synsforstyrrelser, migreneaura, Andre nevrologiske symptomer, Lys- eller lydskyhet)
 • Forverrende faktorer/utløsende faktorer/forbedrende faktorer
 • Sykehistorie/medisiner: pacemaker, hodepine, ufrivillig vekttap, feber. Allmenntilstand. Nylige infeksjoner. Nylige operasjoner. Traume, svulst eller bruk av steroider, immunosuppressiver eller stoffmisbruk.
 • Andre/tidligere NMS plager
 • Tidligere traumer/skader
 • Jobb
 • Aktivitet, idrett, fritid.
 • Familiehistorie/Helsemål/Systemer

Nevrologisk undersøkelse svimmelhet:

 • Romberg – tap av propriosepsjon eller lillehjerneinfarkt.
 • Gange – Ganganalyse. Linjegange og hel/tågange.
 • Blodtrykk
 • Auskultasjon av hjerte – rytme, frekvens og tillegslyder. Auskultasjon  lunger.
 • Spontan nystagmus – Vestibulære system, cn 7, vestibulære nuclei, hjernestamme, cerebellum, cerebrum.
 • Gaze nystagmus – Cerebellum / hjernestamme
 • Smooth pursuit – Cerebellum / hjernestamme
 • Sakkader – Hjerneastamme reticular formation og oculomotor nuclei 3,4,6
 • Head thrust – vestibular funsjon
 • Koordinasjon over- og underekstemiteter- cerebellum
 • Cx ROM og Cervikal columna – Cervikogen svimmelhet
 • TMJ ROM
 • Ptose
 • CN III, IV, VI – funksjon kranienerver ved øyebevegelser.
 • Corneal reflex
 • Hørsel + Rhinnes & Webers test – Påvirkning av kranienerver.
 • Fitz-Ritson’s – cervikogen svimmelhet.
 • Otoskopi – Ménières sykdom, infeksjoner.
 • Dix-Hallpike, Log roll, Forward bend – BPPV
 • Propriosepsjon/ vibrasjon storetå

Gjennomgang med pasient

 • Ved mistanke om andre diagnoser enn krystallsyke og cervikogen svimmelhet, samt ved eventuelle behov for videre utredning vil pasient henvises til riktig instans i primær eller spesialisthelsetjenesten. F.eks. Nevrolog.
 • Om pasienten skal behandles hos oss ( Cervikogen svimmelhet / krystallsyke) så gjennomgås diagnose og prognose
 • Forklaring rundt årsak til symptomer, samt avdramatisering av disse.
 • Forventet behandlingsforløp.

Behandling

 • Kortvarig sykemelding ved behov.
 • Relokasjonsmanøvre for krystallsyke, kanaler og manøvre velges etter funn fra undersøkelse. F.eks. Epley’s og Log roll.
 • Intervensjoner cervikogen svimmelhet velges ut fra symptomer og undersøkelsesfunn. Bløtvev, mobilisering, manipulasjon av hypomobile ledd, hjemmeøvelser.
 • Ved residiv etter et par behandlinger for krytallsyke gis hjemmeøvelser – dersom dette er forsvarlig for pasient å utføre på egenhånd.